OBCHODNÍ PODMÍNKY

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 V souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění vydává provozovatel internetového obchodu www.siroko-daleko.cz, MgA. Veronika Bratrychová, IČ: 88763196, Ostrovského 4, Praha 5, 150 00. Tyto obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Veronikou Bratrychovovu, IČ: 88763196, Ostrovského 4, Praha 5, 150 00 (dále jen prodávající) na straně jedné a kupujícím na straně druhé. Prodávající není plátce DPH.

1.2 Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.siroko-daleko.cz (dále jen e-shop).

1.3 Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

1.4 Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

2 UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře) kupující podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy emailovým potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

2.2 Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží, způsob a cenu dopravy zboží a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího.

2.3 Identifikační údaje kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení (nebo název firmy a IČ), adresa bydliště (nebo adresa sídla), kontaktní telefon, e-mailová adresa a případně doručovací adresa. Uzavřením kupní smlouvy souhlasí zákazník s poskytnutím svých identifikačních údajů jak prodávajícímu, tak třetím stranám, které se podílejí na doručování zboží (Česká pošta, PPL a další).

2.4 Cena veškerého zboží nabízeného na e-shopu prodávajícího je uváděna včetně DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících (s výjimkou ceny za dopravu a balné, která je uvedena samostatně). Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v e-shopu prodávajícího.

2.5 Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.

2.6 Prodávající je oprávněn při relevantních okolnostech před potvrzením objednávky a tedy uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.

2.7 Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

3 VRÁCENÍ ZBOŽÍ (ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY)

3.1 Zakoupené zboží může kupující vrátit bez udání důvodu do 14 dnů od jeho převzetí. Zboží je možné vrátit buď osobně po předchozí domluvě, nebo zaslat na adresu Veronika Bratrychová, Na Konvářce 24, Praha 5, 150 00. K vrácené zásilce je nutné přiložit oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, kopii daňového dokladu a číslo účtu, na který mají být zaslány vrácené peníze. Náklady na zaslání vráceného zboží nese kupující. Zásilky dobírkou nebudou přijaty. Kupující také odpovídá za zboží až do doby, kdy vrácenou zásilku přijme zpět prodávající, a je povinen použít bezpečný způsob dopravy zásilky.

3.2 Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení, s veškerým příslušenstvím a v původním obalu.

3.3 Prodávající provede přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Nejpozději do 30 dnů po obdržení vráceného zboží vrátí kupujícímu kupní cenu za zboží, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, nebo v hotovosti.

4 REKLAMACE ZBOŽÍ

4.1 Záruční doba je zákonem stanovena na 2 roky. Daňový doklad slouží zároveň jako záruční list. Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady, které vznikly nesprávným použitím zboží, a na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Další užívání vadného zboží může způsobit zhoršení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem pro odmítnutí reklamace.

4.2 Pokud se kupující rozhodne vadné zboží v době záruky reklamovat, doporučujeme vždy předchozí konzultaci e-mailem na adrese info@siroko-daleko.cz. Zboží může kupující po dohodě předat k reklamaci buď osobně po předchozí domluvě, nebo zaslat na adresu Veronika Bratrychová, Na Konvářce 24, Praha 5, 150 00. Vždy je nutné přiložit kopii daňového dokladu.

4.3 Nejpozději do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží vyrozumí prodávající kupujícího o způsobu vyřešení reklamace (přijetí / nepřijetí, reklamace, výměna / oprava zboží). V případě, že částka za reklamované zboží má být kupujícímu vrácena převodem na účet, je možné tak učinit pouze na bankovní účty vedené v CZK v České republice. Vrácení peněz poštovní poukázkou není možné.

4.4 Kupující odpovídá za zboží až do doby, kdy reklamovanou zásilku přijme zpět prodávající, a je povinen použít bezpečný způsob dopravy zásilky. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace. Neoprávněně reklamované zboží může být zasláno zpět ke kupujícímu pouze na náklady kupujícího.

4.5 Kupující, který je spotřebitelem podle zákona č. 634/1992 Sb., má podle zákona o ochraně spotřebitelů právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o dodávce zboží. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce:

Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15,120 00, Praha 2

E-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Prodávající je správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”). Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

5.2 Prodávající zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které prodávající získal na základě plnění objednávky. Prodávající zpracovává identifikační a kontaktní údaje kupujícího a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

5.3 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem prodávajícího na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany prodávajícího plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany prodávajícího nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

5.4 Prodávající uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu); po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů prodávající osobní údaje vymaže.

5.5 Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Woocommerce, Toret ) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

Prodávající má v úmyslu předat osobní údaje kupujícího do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

5.6 Za podmínek stanovených v GDPR má kupující

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále má kupující právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

5.7 Prodávající prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Prodávající přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména volbou důvěryhodných a ověřených poskytovatelů webhostingu a CMS. Prodávající prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.

6.2 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

6.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se s nimi seznámil a že s nimi souhlasí.

6.4 Prodávající je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek zveřejní na svých internetových stránkách.

 

 

Kontaktní informace:

Veronika Bratrychová

+420 603 373 298

info@siroko-daleko.cz

V Praze dne 1.1.2018